Reply To: 2020 FANTASY NETBALL – SSN

Reply To: 2020 FANTASY NETBALL – SSN2020-08-31T21:41:21+10:00

Forums Tipping 2020 FANTASY NETBALL – SSN Reply To: 2020 FANTASY NETBALL – SSN

Ian Harkin
Moderator
Post count: 15189

Mini-league 1
Abymum 994.5 v Jess Mascilo 788.5
Montyandpoppy 1059 v Emma Cooper 923.5
Tania.BK 949.5 v Ellzy7 863.5
Sandeep Prasad 1052.5 v esmeelizabeth 707.5
Top 4: 1 Abymum, 2 Montyandpoppy, 3 Sandeep Prasad, 4 Tania.BK

Mini-league 2
Moley02 1077 v Leila Callaghan 870.5
Kelly Walker 1035 v fayth.doherty 932.5
Clayhay 950.5 v Sally Yates 731.5
Nanator 1074 v tini92 926.5
Top 4: 1 Moley02, 2 Clayhay, 3 Leila Callaghan, 4 Nanator

Mini-league 3
Shawn Murdock 1087.5 v erin 1015
KJGreigy 924 v Kat 1014.5
Snowy 990 v Fluffy 643.5
James 1018 v Marksa7 882
Top 4: 1 James, 2 Shawn Murdock, 3 erin, 4 Kat

Mini-league 4
Waylay 1026 v Mindy Lee 672.5
preyaperfect 972 v NettySuperFan 1015.5
Jinxibo 752 v Hayley 1007.5
Zara 1052.5 v Cake 1019.5
Top 4: 1 Waylay, 2 Hayley, 3 preyaperfect, 4 NettySuperFan