Reply To: 2020 FANTASY NETBALL – SSN

Reply To: 2020 FANTASY NETBALL – SSN2020-08-31T21:41:21+10:00
Avatar photoIan Harkin
Moderator
  Post count: 22083

  Mini-league 1
  Abymum 994.5 v Jess Mascilo 788.5
  Montyandpoppy 1059 v Emma Cooper 923.5
  Tania.BK 949.5 v Ellzy7 863.5
  Sandeep Prasad 1052.5 v esmeelizabeth 707.5
  Top 4: 1 Abymum, 2 Montyandpoppy, 3 Sandeep Prasad, 4 Tania.BK

  Mini-league 2
  Moley02 1077 v Leila Callaghan 870.5
  Kelly Walker 1035 v fayth.doherty 932.5
  Clayhay 950.5 v Sally Yates 731.5
  Nanator 1074 v tini92 926.5
  Top 4: 1 Moley02, 2 Clayhay, 3 Leila Callaghan, 4 Nanator

  Mini-league 3
  Shawn Murdock 1087.5 v erin 1015
  KJGreigy 924 v Kat 1014.5
  Snowy 990 v Fluffy 643.5
  James 1018 v Marksa7 882
  Top 4: 1 James, 2 Shawn Murdock, 3 erin, 4 Kat

  Mini-league 4
  Waylay 1026 v Mindy Lee 672.5
  preyaperfect 972 v NettySuperFan 1015.5
  Jinxibo 752 v Hayley 1007.5
  Zara 1052.5 v Cake 1019.5
  Top 4: 1 Waylay, 2 Hayley, 3 preyaperfect, 4 NettySuperFan

  Go to Top